Dokument konsultacyjny ESMA – obowiązek obrotu (pochodne)

Dokument konsultacyjny ESMA – obowiązek obrotu (pochodne)

Banking, Compliance/AML, EMIR, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Dokument konsultacyjny ESMA – obowiązek obrotu (pochodne)

ESMA przestawił dokument konsultacyjny „Consultation Paper: The trading obligation for derivatives under MiFIR„. Dokument ma precyzować obowiązki określone w Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012, czyli Rozporządzenia MiFIR.

Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia MiFIR Kontrahenci finansowi określeni w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz kontrahenci niefinansowi spełniający warunki, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, zawierają transakcje niebędące ani transakcjami wewnątrzgrupowymi określonymi w art. 3 tego rozporządzenia, ani transakcjami objętymi przepisami przejściowymi określonymi w art. 89 tego rozporządzenia z innymi takimi kontrahentami finansowymi lub innymi takimi kontrahentami niefinansowymi spełniającymi warunki, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w zakresie instrumentów pochodnych należących do klasy tych instrumentów, w stosunku do której także ogłoszono obowiązek obrotu zgodnie z procedurą określoną w art. 32 i które figurują w rejestrze, o którym mowa w art. 34, wyłącznie na rynkach regulowanych, MTF lub OTF (oraz w systemach obrotu państw trzecich po spełnieniu określonych warunków).

Z kolei art. 32 Rozporządzenia MiFIR precyzuje warunki w zakresie procedury obowiązku obrotu tj. deleguje na ESMA określone uprawnienia w zakresie przyjęcia RTS’ów, czy np. określenia czy klasa instrumentów pochodnych lub ich odnośny podzbiór posiadają dostateczną płynność jedynie w transakcjach poniżej konkretnej wielkości.

Konsultacje ESMA zakończą się 31 lipca 2017 r., zaś komentarze z konsultacji posłużą do sfinalizowania ostatecznego tekstu RTS w zakresie obowiązku obrotu.

Tekst dokumentu The trading obligation for derivatives under MiFIR dostępny: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top