ESMA – zakaz opcji binarnych i ograniczenie w oferowaniu CFD dla klientów detalicznych

ESMA – zakaz opcji binarnych i ograniczenie w oferowaniu CFD dla klientów detalicznych

Compliance/AML, Hot News, MiFID, OTC Brak komentarzy do ESMA – zakaz opcji binarnych i ograniczenie w oferowaniu CFD dla klientów detalicznych

ESMA zgadza się na zakaz oferowania opcji binarnych i ograniczenie CFD, aby chronić inwestorów detalicznych.

Pełna treść uzgodnionych środków dostępna jest (tutaj)

Zgodnie z komunikatem prasowym ESMA:

ESMA uzgodnił środki dotyczące oferowania kontraktów różnic kursowych (ang. contracts for differences, CFD) i opcji binarnych
inwestorom detalicznym w Unii Europejskiej (UE). Uzgodnione środki obejmują:

1. opcje binarne – zakaz wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży opcji binarnych inwestorom detalicznym oraz
2. kontrakty różnic kursowych – ograniczenie wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży CFD inwestorom detalicznym. Ograniczenie to polega na: ograniczeniu dźwigni przy otwarciu pozycji, zasadzie depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie dla każdego rachunku, ochronie przed ujemnym saldem dla każdego rachunku, zapobieganiu stosowaniu zachęt przez dostawcę CFD oraz ostrzeżeniu o ryzyku dla danej firmy wydanym w ujednolicony sposób.

Zgodnie z MiFIR ESMA może wprowadzić tymczasowe środki w zakresie interwencji jedynie na trzy miesiące. Przed upływem terminu trzech miesięcy ESMA rozważy potrzebę przedłużenia środków w zakresie interwencji na kolejne trzy miesiące.

Znaczna obawa dotycząca ochrony inwestora

ESMA, wraz z właściwymi organami krajowymi, uznała, że istnieje znaczna obawa dotycząca ochrony inwestora w związku z opcjami binarnymi i CFD oferowanymi inwestorom detalicznym. Wynika to z ich złożonego charakteru i braku przejrzystości; szczególnych cech kontraktów CFD – nadmierna dźwignia – i opcji binarnych – strukturalny oczekiwany ujemny zwrot i z góry zakładany konflikt interesów między dostawcami a ich klientami; różnica miedzy
oczekiwanym zwrotem a ryzykiem straty; oraz kwestie związane z ich wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją.

Analiza właściwych organów krajowych dotycząca transakcji CFD w różnych jurysdykcjach unijnych pokazuje, że 74-89% rachunków detalicznych zwykle traci pieniądze na swoich inwestycjach, a średnie straty na klienta wynoszą od 1 600 euro do 29 000 euro. W analizie właściwych organów krajowych dotyczącej opcji binarnych wykazano również stałe straty na rachunkach klientów detalicznych. Środki te uzgodniła Rada Organów Nadzoru ESMA w dniu 23 marca 2018 r.

Steven Maijoor, przewodniczący, powiedział:
„Uzgodnione środki, ogłoszone dziś przez ESMA, zagwarantują większą ochronę dla inwestorów w całej UE, zapewniając wspólny minimalny poziom ochrony dla inwestorów detalicznych. Nowe środki w zakresie CFD po raz pierwszy zapewnią, że inwestorzy nie będą mogli stracić więcej pieniędzy niż zainwestowali, ograniczą stosowanie dźwigni i zachęt oraz zapewnią
ostrzeżenie o ryzyku dla inwestorów. Co do opcji binarnych, zakaz, jaki ogłaszamy, jest konieczny do ochrony inwestorów z powodu cech tych produktów.

Połączenie obietnicy wysokiego zwrotu, łatwych w obsłudze transakcji platform cyfrowych, w środowisku historycznie niskich stóp procentowych, utworzyłoofertę przemawiającą do inwestorów detalicznych. Jednak właściwa dla tych produktów złożoność i nadmierna dźwignia – w przypadku CFD – doprowadziły do znacznych strat w przypadku inwestorów detalicznych.

Z uwagi na transgraniczny charakter tych produktów konieczne jest podejście ogólnoeuropejskie, a interwencja ESMA stanowi najwłaściwsze i najskuteczniejsze narzędzie rozwiązania tej ważnej kwestii ochrony inwestora.”

CFD – uzgodnione środki
Środki w zakresie interwencji produktowej uzgodnione przez ESMA na mocy art. 40 rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych obejmują:
1. ograniczenie dźwigni finansowej przy otwarciu pozycji przez klienta detalicznego
między 30:1 a 2:1, co podlega zmianie zgodnie ze zmiennością instrumentu bazowego:
 30:1 w przypadku głównych par walut;
 20:1 w przypadku par walut innych niż główne, złota i głównych indeksów;

 10:1 w przypadku towarów innych niż złoto i indeksów giełdowych innych niż
główne;
 5:1 w przypadku indywidualnych akcji i innych wartości referencyjnych;
 2:1 w przypadku kryptowalut;

2. zasada depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie dla każdego rachunku. Ujednolici to procent depozytu zabezpieczającego (na poziomie 50% minimalnego wymaganego depozytu zabezpieczającego), na poziomie którego dostawcy są zobowiązani do zamknięcia jednego lub większej liczby otwartych CFD klienta detalicznego;
3. ochrona przed ujemnym saldem dla każdego rachunku. Zapewni to ogólny gwarantowany limit strat klienta detalicznego;
4. ograniczenie w zakresie zachęt oferowanych przy transakcjach CFD; oraz
5. ujednolicone ostrzeżenie o ryzyku, w tym procent strat na rachunkach inwestorów detalicznych dostawcy CFD.

Dalsze kroki
W najbliższych tygodniach ESMA zamierza przyjąć te środki w językach urzędowych UE, po czym zamieści oficjalny komunikat na swojej stronie internetowej. Środki te zostaną następnie
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U.) i wejdą w życie, w przypadku opcji binarnych, miesiąc po ich opublikowaniu w Dz.U., i, w przypadku CFD, dwa miesiące po ich opublikowaniu w Dz.U.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top