Komunikat UKNF dotyczący oferowania transakcji FX Forward

Komunikat UKNF dotyczący oferowania transakcji FX Forward

Artykuły, Banking, Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Komunikat UKNF dotyczący oferowania transakcji FX Forward

Urząd  Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił “Komunikat dotyczący oferowania transakcji FX Forward”, który jest związany z nadchodzącą implementacją a przede wszystkim z bezpośrednim stosowaniem przepisów systemu MiFID II.

Najpierw drobna krytyka, może nie tyle samej zawartości merytorycznej, ale specyfiki podejścia. Urząd wskazuje, że Komunikat został przedstawiony na podstawie i w związku z celem nadzoru nad rynkiem finansowym określonym w art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym polegającym m.in. na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, zaufania do rynku finansowego oraz ochrony interesów jego uczestników. Zatem wydawać by się mogło, że skoro powoływana jest ustawa o nadzorze, w tym tak ważne kwestie jak ochrona uczestników rynku finansowego lub chociażby zapewnienie zaufania uczestników do rynku finansowego, to Komunikat jest ważnym dokumentem w procesie implementacji systemu MiFID II.

Tymczasem Urząd wskazuje, że “Niniejszy komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie stanowi wiążącej interpretacji ani wykładni przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności Dyrektywy MIFID II, czy aktów wykonawczych do tej dyrektywy. Podmiotem uprawnionym  do wydawania wiążących interpretacji prawa Unii Europejskiej jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zatem Urząd jednocześnie dokonuje wykładni przepisów prawa i w tym samym momencie wskazuje, że nie jest to wykładnia w żaden sposób wiążąca, co jednak nieco osłabia “siłę” oddziaływania Komunikatu.

Na pewno wartością Komunikatu jest samo pokazanie jakie obecnie  UKNF ma zapatrywania na oferowanie transakcji FX Forward,  które to zapatrywanie najpewniej będzie miało zastosowanie w praktyce nadzorczej KNF.

Jakie wnioski płyną z Komunikatu UKNF? Przede wszystkim wskazanie wprost, że podstawą prawną dla transakcji FX Forward nie jest Sekcja C pkt 4 załącznika I do Dyrektywy MIFID II (nie zostały tam wskazane) ale, że należy transakcje FX Forward zaliczyć do kategorii „innych kontraktów pochodnych, dotyczących instrumentów dewizowych”.

Dalej rozważania UKNF odnoszą się do kwestii związanych z potencjalnym wyłączeniem transakcji FX Forward spod klasyfikacji jako “instrument finansowy” w rozumieniu Systemu MiFID II, a które to wyłączenie (po spełnieniu warunków tam wskazanych) jest możliwe na podstawie 10 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego Dyrektywę MIFID II w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby Dyrektywy MIFID II.

Zatem zdaniem UKNF:

  • Kontraktów NDF nie można uznać za kontrakty kasowe (a zatem nie można wyłączyć stosowania przepisów Systemu MIFID II) ze względu na fakt, że tzw. NDF’y “to kontrakty dotyczące różnicy między ustalonym wcześniej kursem walutowym a aktualnym kursem kasowym w terminie zapadalności – i z tego względu nie należy ich uznawać za kontrakty na rynku kasowym, bez względu na okres ich rozliczenia. “.
  • Transakcje FX Forward do których nie znajdzie zastosowania żadne z wyłączeń, uznawane będą zawsze jako instrumenty finansowe a co za tym idzie podlegać będą przepisom Systemu MiFID II.

Treść Komunikatu dostępna jest: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top