Kontrowersyjna opinia KNF – MAR

Kontrowersyjna opinia KNF – MAR

Artykuły, Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Kontrowersyjna opinia KNF – MAR

Izba Domów Maklerskich (IDM) na swojej stronie w ramach Biuletynu Izby Domów Maklerskich (Biuletyn dostępny: TUTAJ) opublikowała informację, iż zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z zapytaniem w zakresie interpretacji przepisów MAR (Rozporządzenia 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE) czyli tzw. MAR. Zapytanie IDM brzmiało: “Czy należy notyfikować na podstawie art. 19 rozporządzenia MAR o transakcjach dokonywanych na instrumentach finansowych, które nie są dopuszczone do obrotu i nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie?”.

Odpowiedź KNF w tym przedmiocie jest zaskakująca, mianowicie Komisja stwierdziła, iż “Treść art. 19 ust. 2 rozporządzenia MAR nie wprowadza wyłączenia spod obowiązku raportowania o transakcjach w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych, które nie są dopuszczone do obrotu lub nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie. Należy zatem przyjąć, że powinno się notyfikować również o transakcjach dokonywanych na instrumentach finansowych, które nie są dopuszczone do obrotu i nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie“.

Nie sposób się zgodzić z taką interpretacją tego przepisu, jako że nie do końca wynika ona z przepisów MAR. Co prawda faktycznie MAR posługuje się sformułowanie “instrument finansowy”, a zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 MAR “instrumentem finansowym” jest instrument finansowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy 2014/65/UE, czyli w rozumieniu MiFID II.

Jednakowoż moim zdaniem cały MAR należy czytać przez pryzmat art. 2 MAR mianowicie, czyli tzw. “zakresu zastosowania”. Zgodnie z przywołanym artykułem MAR ma zastosowanie do:

a) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym,

b) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na MTF, zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF,

c) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na OTF,

d) instrumentów finansowych nieujętych w lit. a), b) lub c), których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Przyjęcie interpretacji KNF oznaczałoby, że akurat w przypadku art. 19 (choć taka interpretacja mogłaby zostać rozszerzona także np. na zakres rekomendacji inwestycyjnych czy trade surveillance – art. 16 MAR), że w zakresie transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze muszą one raportować także np. zawarte opcje OTC, których cena nijak nie zależy od ceny lub wartości instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanych, MTF lub OTF lub ubiegających się o takie dopuszczenie.

Jednakowoż taka interpretacja nijak nie wynika z przepisów MAR, gdyż nawet jeśli nie zostało to wprost opisane w art. 16 czy art. 19, to należy wszystkie przepisy MAR czytać przez pryzmat art. 2 tj. zakresu zastosowania.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top