Kontrowersyjny wyrok w zakresie manipulacji

Kontrowersyjny wyrok w zakresie manipulacji

Artykuły, Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Kontrowersyjny wyrok w zakresie manipulacji

Przytaczamy wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie III Wydział Karny w zakresie przestępstwa manipulacji (Sygn. akt III K 41/15).  Wyrok o tyle kontrowersyjny, że uniewinniający.

Pozwanym zarzucono, że w dniach 21 i 22 września 2005 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w W., działając wspólnie i w porozumieniu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonali manipulacji instrumentem finansowym w postaci kontraktu terminowego (…) wystawionego na kurs dolara amerykańskiego w ten sposób, że jeden z oskarżonych będąc członkiem zarządu spółki z rachunku papierów wartościowych:

  • w dniu 21 września 2005 r. złożył zlecenia sprzedaży łącznie 20 kontraktów terminowych na kurs dolara amerykańskiego z limitem ceny 315 złotych za kontrakt, a następnie w krótkim odstępie czasu złożył zlecenie, którego przedmiotem było kupno 20 kontraktów terminowych na kurs dolara amerykańskiego z limitem ceny 325 złotych za kontrakt,
  • w dniu 22 września 2005 r. złożył zlecenie sprzedaży 50 kontraktów terminowych na kurs dolara amerykańskiego z limitem ceny 317 złotych, a następnie w krótkim odstępie czasu złożył zlecenie, którego przedmiotem było kupno 50 kontraktów terminowych na kurs dolara amerykańskiego z limitem ceny 323 złotych za kontrakt,

którym odpowiadały zlecenia przeciwstawne złożone w tych dniach, na skutek wykonania których doszło do zawarcia transakcji kupna – sprzedaży instrumentów finansowych objętych zleceniami po cenach odpowiadających limitom określonym w zleceniach, czym spowodowali sztuczne ustalenie ceny kontraktu terminowego na kurs dolara amerykańskiego i doprowadzili do nienależnego przysporzenia majątkowego tj. o czyn z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w zb. z art. 585 § 1 ksh w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Sąd Rejonowy zauważył, że  kwestią oceny Sądu i rozbieżnych w tym zakresie zapatrywań procesowych była ocena tego działania i odpowiedź na pytanie czy była to zabroniona manipulacja, czy też nie.

Sąd wskazał także, że  jakkolwiek by nie definiować negatywnego pojęcia słowa manipulacja, zawsze zawiera ono komponent celowej aktywności i złej woli działającego oraz tego, że czyni to w swoim interesie.

Tezy kontrowersyjne zawierają poniższe sformułowania:

  • manipulacji można się dopuścić jedynie świadomie,
  •  trzeba chcieć osiągnięcia takiego właśnie skutku jak któraś (lub kilka) postaci manipulacji,
  • musi być to zamiar kierunkowy, nie zaś ewentualny,
  • sprawca nie może jedynie godzić się na pewien efekt jaki wywrą jego działania lecz musi dokładnie po to działać aby go osiągnąć. 
  • sprawca manipulacji musi chcieć określonego efektu czyli w realiach niniejszej sprawy wprowadzenia innych uczestników rynku w błąd, sztucznego ustalenia ceny instrumentu finansowego, osiągnięcia innego skutku prawnego niż ten dla którego dokonywana jest dana czynność prawna, oraz zapewnienia sobie kontroli nad popytem lub podażą,

Oczywiście nie sposób dyskutować z wyrokiem Sądu w tej konkretnej sprawie, aczkolwiek wcześniejsze orzecznictwo jak również poglądy doktryny dopuszczały także możliwość, ze przestępstwa manipulacji można dokonać zarówno w zamiarze kierunkowym, jak również w zamiarze ewentualnym. I tak np. w wyroku z dnia 16 maja 2014 r. (Sygn. akt X Ka 173/14) Sąd Okręgowy w Warszawie w X Wydziale Karnym wskazał, że nie ulega wątpliwości, że przestępstwo z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi może być popełnione jedynie umyślnie, z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym., dopuszczając zatem zamiar ewentualny.

Wskazywany wyrok Sądu Rejonowego może sprawić, że zmieni się interpretacja pojęcia manipulacji w stronę nie do końca korzystną dla stabilności rynku finansowego.

Treść wyroku III K 41/15 z uzasadnieniem:  TUTAJ.

Treść wyroku X Ka 173/14 z uzasadnieniem: TUTAJ.

Grzegorz Włodarczyk

 

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top