MiFID II – Dyrektywa Delegowana Komisji

MiFID II – Dyrektywa Delegowana Komisji

Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do MiFID II – Dyrektywa Delegowana Komisji

Nowa Dyrektywa Delegowana Komisji UE) …/… z dnia 7.4.2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych.

W projekcie dyrektywy delegowanej określono mechanizmy zarządcze i uzgodnienia organizacyjne służące zapewnieniu zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów. W szczególności doprecyzowano w nim środki służące zapewnieniu odpowiedniego stosowania uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych polegających na przeniesieniu tytułu w ramach transakcji z klientami niedetalicznymi lub zapobieganiu niezamierzonemu użyciu instrumentów finansowych klienta, a także określono ustalenia, które mają zostać przyjęte w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, lub ustalenia dotyczące wymogów dotyczących zapisu i ujawniania informacji. Aby wyeliminować ryzyko koncentracji i efektu domina w odniesieniu do środków pieniężnych klientów, w projekcie dyrektywy delegowanej zaostrzono również wymogi dotyczące należytej staranności firm, w tym poprzez nałożenie na firmy wymogu rozważenia dywersyfikacji przy deponowaniu środków pieniężnych klientów oraz wymogu przestrzegania zasady ograniczenia środków pieniężnych klientów deponowanych u podmiotów powiązanych.

Tekst: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top