Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych – poprawki Senatu

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych – poprawki Senatu

Hot News, UCITS/ZAFI 1 komentarz do Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych – poprawki Senatu

Na posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2016 r. przyjęto poprawki do nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz skierowano je do Komisji Finansów Publicznych.

Uchwała wraz z uzasadnieniem dostępna jest tutaj (link)

Aktualny przebieg procesu legislacyjnego (link)

W ramach przypomnienia nowa ustawa implementuje:

  • dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI),
  • dyrektywę 2014/91/UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (dyrektywa UCITS V).

Autor

1 Comment

Dodaj komentarz

Back to Top