Nowy tekst projektu Ustawy o obrocie i rozporządzeń wykonawczych

Nowy tekst projektu Ustawy o obrocie i rozporządzeń wykonawczych

Banking, Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Nowy tekst projektu Ustawy o obrocie i rozporządzeń wykonawczych

Na stronie RCL pojawił się nowy projekt Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (implementacja systemu MIFID II w zakresie jakim wymagał on implementacji) do polskiego porządku prawnego wraz z rozporządzeniami (częścią) wykonawczymi do ustawy.

Do ustawy zostały załączone projekty następujących rozporządzeń:

  • w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna,
  • w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku,
  • w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji oraz informacji związanych z realizacją tych zadań,
  • sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym,
  • w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów,
  • w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

Test projektu: TUTAJ.

Tekst rozporządzeń: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top