Postępowanie KNF w sprawie manipulacji

Postępowanie KNF w sprawie manipulacji

Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Postępowanie KNF w sprawie manipulacji

Komunikat KNF: “Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przekazała do publicznej wiadomości informację o wszczęciu w dniu 27 października 2016 r. postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia art. 39 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez nieustalone osoby poprzez rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek dotyczących Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych tego podmiotu. “

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  zachowania stanowiące manipulację instrumentami finansowymi zostały określone w art. 39 ust. 2 tej ustawy. Z kolei art. 39 ust. 2 pkt 4  za manipulację uznaje rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji lub pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd w zakresie instrumentów finansowych.

Z uzasadnienia wyroku NSA 15 kwietnia 2015 r., II GSK 449/14 wynika, że “W przypadku rozpowszechniania fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek nie ma znaczenia cel przekazywanych informacji, ale ich wpływ na błędny sposób postrzegania sytuacji na rynku lub możliwość takiego wpływu.”

Dalej KNF: “Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego ma na celu zwrócenie uwagi uczestników rynku kapitałowego na możliwość dokonania manipulacji polegającej na rozpowszechnianiu za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Ten rodzaj manipulacji na rynku jest szczególnie szkodliwy dla inwestorów, ponieważ powoduje, że podejmują oni swoje decyzje inwestycyjne opierając się na takich nieprawdziwych lub nierzetelnych danych. Jest to szkodliwe także w odniesieniu do emitentów, gdyż ogranicza to zaufanie uczestników rynku finansowego wobec dostępnych na ich temat informacji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, KNF może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na każdego, kto dokonuje ww. manipulacji, karę pieniężną do wysokości do 200 tysięcy złotych lub karę pieniężną do wysokości dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej albo obie te kary łącznie.”

Na marginesie warto dodać, że jeśli takiemu rozpowszechnianiu informacji towarzyszy działalność transakcyjna to możemy mieć do czynienia z:

  • Pump and dump – kiedy rozpowszechniane są wiadomości pozytywne a osoba rozpowszechniająca zajmuje długa pozycję na danych instrumentach,
  • Trash and cash – kiedy rozpowszechniane są wiadomości negatywne a osoba rozpowszechniająca zajmuje krótką pozycję na danych instrumentach.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top