Projekt Rozporządzenia w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim

Projekt Rozporządzenia w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim

Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Projekt Rozporządzenia w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało na swojej stronie projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim.

Z uzasadnienia RCL:

Projektowane rozporządzenie ma stanowić uzupełnienie transpozycji do polskiego prawa przepisów dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 338), zwaną dalej “dyrektywą CRD IV”. Ponadto projektowane przepisy zmierzają do dostosowania prawa krajowego do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, str. 1), zwanego dalej “rozporządzeniem 575/2013”.

Projektowane rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), zmienionej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513), stanowiącej transpozycję dyrektywy CRD IV do polskiego prawa także w zakresie firm inwestycyjnych,  dotyczące w szczególności:

  1. kryteriów technicznych dotyczących organizacji i traktowania ryzyka (Rozdział 2 Sekcja II Podsekcja 2 dyrektywy CRD IV) – powyższe kryteria zostały określone w Rozdziale 2 projektowanego rozporządzenia – System zarządzania ryzykiem w domu maklerskim oraz w Rozdziale 5 – Wewnętrzne metody obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych, nadzorcza analiza porównawcza metod wewnętrznych, bieżąca weryfikacja przesłanek zgody na stosowanie metod wewnętrznych. Rozporządzenie doprecyzowuje w tym zakresie w szczególności art. 110b i 110c oraz 110u ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  2. procesu oceny szacowania kapitału wewnętrznego (Rozdział 2 Sekcja I dyrektywy CRD IV) – powyższe przepisy zostały określone w Rozdziale 3 projektowanego rozporządzenia – Szacowanie przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz dokonywanie przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego. Rozporządzenie doprecyzowuje w tym zakresie w szczególności art. 110e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  3. procesu przeglądu i oceny nadzorczej (Rozdział 2 Sekcja III dyrektywy CRD IV) – powyższe przepisy zostały określone w Rozdziale 4 projektowanego rozporządzenia – Program oceny nadzorczej oraz badanie i ocena nadzorcza. Rozporządzenie doprecyzowuje w tym zakresie w szczególności art. 110r ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  4. polityki wynagrodzeń (Rozdział 2 Sekcja I dyrektywy CRD IV) – powyższe przepisy zostały określone w Rozdziale 6 projektowanego rozporządzenia – Polityka wynagrodzeń. Rozporządzenie doprecyzowuje w tym zakresie w szczególności art. 110v ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Przepisy precyzyjnie określają:

  • szczegółowe warunki szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału;
  • warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka;
  • kryteria techniczne opracowania programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej oraz
  • szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania;

które pozwolą na pełne dostosowanie domów maklerskich do przepisów prawa unijnego w tym zakresie, a także określają kryteria techniczne przeprowadzania procesu badania i oceny nadzorczej przez organ nadzoru, wskazując na przejrzysty tryb prowadzenia nadzoru w tym zakresie w oparciu o ryzyko.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top