Projekt Rozporządzenia w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania informacji

Projekt Rozporządzenia w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania informacji

Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Projekt Rozporządzenia w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania informacji

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało na swojej stronie projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banki powiernicze.

Z uzasadnienia:

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia wynika z nowelizacji przepisu zawartego w art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zmienionego przez art. 72 pkt 15 lit. b ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 1513) zmieniającej ustawę z dniem 1 listopada 2015 r.

Większość przepisów projektu rozporządzenia stanowią przepisy przeniesione z obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1072). Jednocześnie projekt rozporządzenia wprowadza nowe przepisy oraz zmienia część istniejących.

Proponowana w § 5 zmiana ma na celu realizację obowiązku posiadania przez firmę inwestycyjną procedury przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji, wynikającego z wprowadzenia pkt 4b w art. 82 w ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto, przepis ten realizuje:

  • postulat wynikający z Wytycznej nr 6 zawartej w dokumencie ESMA z dnia 24 lutego 2012 r. dotyczącym systemów i mechanizmów kontroli w zautomatyzowanym środowisku obrotu dla platform obrotu, przedsiębiorstw inwestycyjnych oraz właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym (ESMA/2012/122),
  • wzmocnienie zgodności z przepisami unijnymi (art. 6 ust. 3 dyrektywy 2003/6/WE) prawodawstwa krajowego w świetle ustaleń zawartych w dokumencie ESMA z dnia 1 lipca 2013 r. „Supervisory Practices under MAD Peer review report and Good Practices” ESMA/2013/805,
  •  postulat płynący z Wystąpień Pokontrolnych Prezesa NIK w związku z kontrolą „Nadzór nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi” (str. 19-20 Wystąpień).

Projekt jest dostępny na stronie: RCL.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top