Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Banking, Hot News, Ubezpieczenia Brak komentarzy do Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 6 grudnia 2016 r. opublikowano projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.  Celem nowej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy UE 2016/97  z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Planowany termin wejścia w życie ustawy to 23.02.2018 r.

Link do projektu (tutaj)

Projekt ustawy powinien zawierać m.in. następujące regulacje:
– rozszerzenie zakresu stosowania obowiązującej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. 2014 r. poz. 1450) na wszystkie kanały dystrybucji, w tym na zakłady ubezpieczeń i ich pracowników oraz pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające;
– określenie konfliktów interesów, zarządzanie nimi i ich łagodzenie;
– poprawa adekwatności i celowości porad;
– zapewnienie posiadania przez dystrybutorów ubezpieczeń kwalifikacji, które są odpowiednie do złożoności sprzedawanych produktów;
– określenie dodatkowych obowiązków informacyjnych względem klientów (np. obowiązek ujawniania charakteru i natury wynagrodzenia);
– określenie sposobu przekazywania informacji (w sposób zrozumiały, uczciwy, jasny i niewprowadzający w błąd, zgodnie z najlepszym interesem klienta);
– uproszczenie i zbliżenie procedur regulujących możliwość wchodzenia na zagraniczne rynki ubezpieczeń w całej UE;
– zapewnienie możliwości składania skarg oraz ustanowienie pozasądowych procedur reklamacyjnych.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top