Projekt ustawy o obrocie…- dostosowanie do MAD II, MAR i CSDR

Projekt ustawy o obrocie…- dostosowanie do MAD II, MAR i CSDR

Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Projekt ustawy o obrocie…- dostosowanie do MAD II, MAR i CSDR

Na stronie RCL opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z który został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania. Przedmiotowy projekt ustawy zakłada implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy „MAD” oraz umożliwienie bezsprzecznego stosowania rozporządzeń „MAR” i „CSDR”.

Poniżej link do projektu (link)

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez projekt ustawy to ustanowienie sankcji karnej w wysokości 5 000 000 zł lub w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, lub zastosowania obu tych kar łącznie, za wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji. W projekcie proponuje się również, aby ujawnienie informacji poufnej, ujawnienie informacji wewnętrznej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna było zagrożone grzywną do 2 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie. Za niewypełnianie poszczególnych obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR projekt ustawy przewiduje karę pieniężną do wysokości 4 150 000 zł, lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. Ze względu na wprowadzenie nowych sankcji karnych dostosowanych do wymogów dyrektyw MAD, projekt zakłada również uchylenie niektórych z dotychczasowych przepisów sankcyjnych, np. art. 172 oraz w art. 173 ust. 2, 5 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Celem umożliwienia stosowania przepisów rozporządzenia MAR, projekt ustawy zakłada m. in. uchylenie przepisów dotyczących: zakazu manipulacji (art. 39 – 43 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi); przyjętych praktyk rynkowych (art. 44 – 45 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi); informacji poufnych (art. 154- 161a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi); sankcji administracyjnych za dokonanie manipulacji (art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi); opóźnienia podania informacji poufnych, bieżących i okresowych przez emitenta do publicznej wiadomości (art. 57 ustawy o ofercie publicznej).

Dodatkowo w projekcie przewidziano w szczególności możliwość nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej w wysokości 2 075 000 zł na osobę fizyczną lub 4 150 000 zł na inne podmioty za sporządzanie lub rozpowszechnienie rekomendacji inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną z naruszeniem art. 20 ust. 1 rozporządzenia MAR, lub za nienależyte wykonanie lub naruszenie obowiązków wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR, dotyczących zawierania na własnych rachunek transakcji przez osoby zajmujące funkcje zarządcze.

Celem zapewnienia stosowania rozporządzenia CSDR projekt zakłada ustanowienie na poziomie ustawy przepisów umożliwiających organowi nadzoru nałożenie na centralne depozyty papierów wartościowych oraz wyznaczone instytucje kredytowe określonych sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów tego rozporządzenia. W szczególności w projekcie przewidziano możliwość nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sankcji w sytuacji naruszenia określonych w rozporządzeniu CSDR wymogów organizacyjnych, ostrożnościowych i dotyczących usług oraz zasad prowadzenia działalności, tworzenia połączeń operacyjnych i udzielania poszczególnych rodzajów dostępu – w odniesieniu do usług podstawowych oraz niebankowych usług dodatkowych, a także w sytuacji naruszenia wymogów ostrożnościowych dotyczących ryzyk kredytowych oraz ryzyk utraty płynności – w odniesieniu do niebankowych usług pomocniczych. Projekt przewiduje sankcje w postaci kar pieniężnych, nakazu usunięcia stwierdzonych naruszeń lub ich przyczyn, oraz zakazu sprawowania funkcji zarządczych, jak również podania informacji do publicznej wiadomości, a także cofnięcia odpowiednich zezwoleń.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top