Projekt ustawy o obrocie inst. fin. – dostosowanie do MIFID II/MIFIR

Projekt ustawy o obrocie inst. fin. – dostosowanie do MIFID II/MIFIR

Hot News, MiFID Brak komentarzy do Projekt ustawy o obrocie inst. fin. – dostosowanie do MIFID II/MIFIR

W Biuletynie Informacji Publicznej  Rady Ministrów(w ramach wykazu prac legislacyjnych) pojawił się  informacja o Projekcie ustawy o zmianie ustaw o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (projekt UC 86) – link tutaj

Nie jest dostępna jeszcze treść tego projektu.

“Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, tj.: wdrożenie dyrektywy PE i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 349-496) (MiFID) oraz umożliwienie stosowania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 84-148) (MiFIR). Termin publikacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy upływa w dniu 3 lipca 2017 r. Rozporządzenie będzie stosowane, co do zasady, od dnia 3 stycznia 2018 r.”

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top