Projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami – dostosowanie do MIFID II/MIFIR

Projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami – dostosowanie do MIFID II/MIFIR

Hot News, MiFID Brak komentarzy do Projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami – dostosowanie do MIFID II/MIFIR

Na stronach RCL (link tutaj) opublikowano projekt ustawy  o zmianie  ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i  innych ustaw.

„Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, tj.: wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 349-496), dalej: „dyrektywa MiFID2”; wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1034 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 175 z 30.06.2016, str. 8); zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 84-148), dalej: „rozporządzenie MiFIR”; zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1033 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 175 z 30.06.2016, str. 1-7); oraz zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1).”

Przypominamy, że w przypadku gdyby ktoś chciał zgłaszać uwagi to można to zrobić w ramach Grupy Opiniującej MIFID.pl (pisaliśmy o takiej możliwości tutaj)

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top