REIT – projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

REIT – projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

Hot News, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do REIT – projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

Opublikowano projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, który ma uregulować funkcjonowanie tzw. REIT-ów  (Real Estate Investment Trust) w Polsjce. (link)

Zgodnie z uzasadnieniem “Projektowana ustawa ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku.

Polski rynek wynajmu nieruchomości komercyjnych zdominowany jest przez podmioty zagraniczne. Podmioty te często korzystają z preferencji, przyznawanych przez prawodawstwo krajów ich siedziby, a związanych ze szczególnym statusem podatkowym, jako tzw. spółki typu REIT (Real Estate Investment Trust, REIT). Jako że w Polsce brak analogicznych rozwiązań, uzasadnione jest przypuszczenie, iż wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji o podobnym charakterze umożliwi usunięcie słabości krajowego rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych – dominacji inwestorów zagranicznych i braku zaangażowania inwestorów detalicznych. Zmiana tego stanu pozwoliłaby na osiągnięcie pośrednich celów długoterminowych, jak upowszechnienie inwestycji na rynku nieruchomości, w szczególności wśród inwestorów indywidualnych. Inwestowanie w spółki operujące na rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem jest atrakcyjne nie tylko dla inwestorów instytucjonalnych, ale również dla inwestorów detalicznych, z uwagi na atrakcyjny profil ryzyka bazujący na wysokiej jakości nieruchomościach oraz wypłacane dywidendy. Skutkiem będzie również, jak się oczekuje, wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego, przede wszystkim w wyniku powiązania preferencji podatkowych z wymogiem dopuszczenia akcji spółki rynku wynajmu nieruchomości do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z celów jest także uzyskanie, w wyniku pobudzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem, pozytywnych synergii dla całej gospodarki narodowej, co może skutkować trwałym wzrostem gospodarczym i wzmocnieniem warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski.

Obowiązujące regulacje umożliwiają tworzenie w Polsce zamkniętych funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych operujących na rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem. Opodatkowanie ich wyników jest dokonywane na poziomie uczestnika funduszu, jednak analiza dynamiki rozwoju sektora funduszy tego typu nie wskazuje, aby rozwiązania te wpłynęły w istotny sposób na krajowy rynek nieruchomości komercyjnych na wynajem. Stąd zasadnym wydaje się, wzorem innych państw, wprowadzenie do polskiego systemu prawa nowej instytucji w postaci spółki rynku wynajmu nieruchomości – spółki publicznej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o nieoznaczonym czasie trwania i wysokim kapitale zakładowym.

Należy przy tym zauważyć, iż projektowane zmiany jedynie wyrównają szanse wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie w wielu państwach członkowskich od pewnego już czasu funkcjonują spółki typu REIT. Jako pierwsza w Europie instytucję tę wprowadziła w 1969 r. Holandia, a następnie Belgia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i inne. Co do zasady projektowane preferencje dla spółek rynku wynajmu nieruchomości oraz spółek od nich zależnych są analogiczne do preferencji dla spółek typu REIT, funkcjonujących w Europejskiej, a ewentualne różnice dotyczą kwestii niezwiązanych bezpośrednio z opodatkowaniem.”

Projekt zakłada m.in., że będą to spółki, których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, wypracowują nie mniej niż 70% przychodów netto z najmu i przeznaczają na dywidendę nie mniej niż 90% zysku. Zakłada również eliminację podwójnego opodatkowania dochodów i przychodów związanych z najmem nieruchomości. Projekt został obecnie skierowany do konsultacji.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top