Rozporządzenie -podział obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych

Rozporządzenie -podział obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Rozporządzenie -podział obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych

Do konsultacji trafił projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dokonywania podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej.

Z uzasadnienia: “Projekt rozporządzenia stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (…). Zgodnie z upoważnieniem, minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych, uwzględniając potrzebę zapewnienia zgodności szczegółowych warunków podziału obciążeń z unijnymi ramami pomocy państwa.

Brzmienie ww. delegacji związane jest z wprowadzeniem w ustawie o rekapitalizacji przepisów dotyczących gwarancji ostrożnościowej, które mają stanowić implementację art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. d dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (…). Gwarancja ostrożnościowa może być udzielona tylko instytucji wypłacalnej i podlega zatwierdzeniu zgodnie z ramami dotyczącymi pomocy państwa. Jeżeli instytucja nie będzie w stanie zwiększyć funduszy własnych samodzielnie, będzie mogła wystąpić do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o udzielenie jej w imieniu Skarbu Państwa gwarancji ostrożnościowej. Gwarancja ostrożnościowa będzie udzielana na podstawie umowy pomiędzy daną instytucją a ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych działającym w imieniu Skarbu Państwa. Umowa będzie musiała zawierać elementy oznaczone w art. 6 ust. 6 ustawy o rekapitalizacji, w tym warunki dotyczące podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych.”

Status: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top