Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania BION dla banków

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania BION dla banków

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania BION dla banków

Do konsultacji trafił projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w art. 133a ustawy – Prawo bankowe.

Z uzasadnienia: “Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 133e ustawy – Prawo bankowe, w brzmieniu jakie nadała temu przepisowi ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Rozporządzenie stanowi uzupełnienie transpozycji artykułów 98 oraz 101 ust. 1, 2 i 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (dalej: „CRD IV”).”

Status: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top