Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej(…)

Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej(…)

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej(…)

Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego. Zgodnie z uzasadnieniem: „Zawarte w projekcie rozporządzenia przepisy doprecyzowują przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy – Prawo bankowe, określając obowiązki banków w zakresie systemu zarządzania ryzykiem, polityki wynagrodzeń, systemu kontroli wewnętrznej, oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, a także zgłaszania przez pracowników naruszeń wewnątrz firmy inwestycyjnej za pośrednictwem specjalnego, niezależnego i autonomicznego kanału. Odnoszą się one m.in. do kwestii organizacji systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się poziomach, zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w Wytycznych w sprawie zarządzania wewnętrznego (GL 44) z 2011 roku oraz wytycznymi Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego wskazanymi w Corporate governance principles for banks z 2015 roku. W zakresie systemu kontroli wewnętrznej, w tym komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego, określają także obowiązki banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.). Ponadto doprecyzowuje się przepisy w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego, o którym mowa w art. 128 ust. 1a i 1b ustawy – Prawo bankowe”.

Rozporządzenie podzielone jest na następujące rozdziały:

  • System zarządzania ryzykiem
  • Polityka wynagrodzeń
  • System kontroli wewnętrznej
  • Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych
  • Szacowanie i stałe utrzymywanie kapitału wewnętrznego
  • Zasady zarządzania ryzykiem płynności i finansowania

Rozporządzenie wskazuje m.in.:

  • że system kontroli wewnętrznej obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego,
  • że a zbiór mechanizmów kontrolnych dostosowanych do specyfiki banku, składają się co najmniej: 1) procedury; 2) podział obowiązków; 3) autoryzacja, w tym zwłaszcza autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych; 4) kontrola dostępu; 5) kontrola fizyczna; 6) dokumentowanie systemów: księgowego, sprawozdawczego i operacyjnego oraz operacji finansowych i gospodarczych; 7) weryfikacja stanu faktycznego, w tym inwentaryzacja; 8) nadzór przełożonego; 9) rejestr odstępstw; 10) wskaźniki wydajności; 11) szkolenia,
  • precyzyjnie obowiązki komórki ds. zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego,
  • obowiązek wdrożenia procesu whistleblowing’u.

W dniu 19 sierpnia 2016 r. projekt został skierowany do publicznych konsultacji.

Projekt Rozporządzenia: TUTAJ.

Uzasadnienie: TUTAJ.

Proces legislacyjny: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top