Sejm uchwalił nowelizację ustawy o obligacjach

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o obligacjach

Banking, Hot News, MiFID, Ubezpieczenia Brak komentarzy do Sejm uchwalił nowelizację ustawy o obligacjach

Na 43 posiedzeniu Sejmu została uchwalona Ustawa z dnia z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach (rządowy projekt, druk nr 1586).

Zgodnie z uzasadnieniem do jej celem jest “(…)umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem delegowanym”. Zauważyć należy, że w ustawie o obligacjach zawarto już stosowne wyłączenia odnoszące się do przypadku emisji obligacji w celu ich zakwalifikowania jako składników funduszy własnych banków oraz firm inwestycyjnych (art. 74 ust. 7 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o obligacjach). Przepisy ustawy o obligacjach powinny zostać uzupełnione o analogiczne wyłączenia odnoszące się do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa została skierowana do Senatu.

Tekst Ustawy: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top