Stanowisko UKNF w sprawie polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej ASI

Stanowisko UKNF w sprawie polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej ASI

Hot News, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Stanowisko UKNF w sprawie polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej ASI

UKNF opublikował stanowisko w sprawie treści dokumentów polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI).

Z treści komunikatu :

„Podmiot ubiegający się o wpis do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) rejestru zarządzających ASI zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym m.in. opisem polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą wnioskodawca zamierza zarządzać. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest złożenie dokumentów zgodnych pod względem treści z  art. 70 zc ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 ze zm oraz art. 5 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. U. UE L 83 z dnia 22 marca 2013 r.). 

W zamieszczonych na stronie internetowej KNF wytycznych, dotyczących działalności zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, podkreślono, iż dokumenty „polityki inwestycyjnej ASI” oraz „strategii inwestycyjnej ASI” mogą zawierać elementy o zbliżonym charakterze, niemniej jednak są to dokumenty, które należy przedstawić odrębnie jako załączniki do wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI. Uszczegóławiając przedstawione informacje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) pragnie wskazać na następujące kwestie mające istotne znaczenie dla prawidłowości sporządzenia dokumentów polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej ASI.”

Pełna treść stanowiska ( link tutaj)

„UKNF zwraca na koniec uwagę, iż dokumenty w postaci polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej ASI powinny czynić zadość ogólnym regułom poprawności, tj. powinny być spójne, jasne, wzajemnie niesprzeczne, poprawne językowo. Jeżeli wnioskodawca stosuje skróty, terminologię branżową lub nadaje poszczególnym wyrazom lub wyrażeniom specyficzne znaczenie powinien zamieścić słowniczek skrótów i definicji. 

UKNF przypomina ponadto, iż dokumenty polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej ASI, powinny być przyjętymi zgodnie z zasadami reprezentacji, dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej”

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top