Stanowisko UKNF – wynagradzanie dystrybutorów

Stanowisko UKNF – wynagradzanie dystrybutorów

Banking, Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Stanowisko UKNF – wynagradzanie dystrybutorów

UKNF w dniu dzisiejszym opublikował “Rozwiązania regulacyjne rekomendowane przez UKNF dotyczące implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”.

Do najważniejszych kwestii poruszonych w Stanowisku należą:

  • zrównanie prawne usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz regulacyjne ujednolicenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla wszystkich rodzajów dystrybutorów,
  • doprecyzowanie warunków wskazujących, jakie czynności mają na celu podniesienie jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika/klienta oraz jakie czynności nie mogą być uznawane za podnoszące jakość usług,
  • przesądzenie, że opłaty manipulacyjne nie są objęte pojęciem zachęt,
  • ograniczenie wysokości wynagrodzenia stałego pobieranego przez TFI za zarządzanie FIO lub SFIO do nie więcej niż 2% wartości aktywów netto funduszu,
  • wprowadzenie przepisów ustalających maksymalną wysokość opłaty manipulacyjnej za odkupienie jednostek uczestnictwa – na poziomie 2% wartości środków wypłacanych uczestnikom z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa,

Całe Stanowisko: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top