Stanowisko UKNFw sprawie skutków niedostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów MAR

Stanowisko UKNFw sprawie skutków niedostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów MAR

Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Stanowisko UKNFw sprawie skutków niedostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów MAR

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR.

W przedmiotowym Stanowisku Urząd wskazał, że w ocenie UKNF, od dnia 3 lipca 2016 r. podmioty działające na rynku kapitałowym nie będą zobowiązane do stosowania w szczególności:

1) rozdziału 2 w dziale VI ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 154 – 161a);

2) art. 56 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 5 i art. 57 ustawy o ofercie publicznej;

3)niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a w szczególności w odniesieniu do rozdziału 2:

  • § 5 ust. 1 pkt 1 – 5, 7 – 8, 11, 13 – 18, 24 –26, ust. 2,
  • § 7 – 11,
  • § 13 – 14,
  • § 17,
  • § 19 – 24,
  • § 30 – 32;

4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 67, poz. 476);

5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950).

W powyższym zakresie podmioty działające na rynku kapitałowym są zobowiązane do bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzenia MAR wraz z aktami delegowanymi oraz wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.

pełna treść Stanowiska: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top