UoOIF skierowana do Sejmu (wraz z rozporządzeniami)

UoOIF skierowana do Sejmu (wraz z rozporządzeniami)

Banking, Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do UoOIF skierowana do Sejmu (wraz z rozporządzeniami)

Rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi implementującej MIFID II (cały proces legislacyjny: TUTAJ).

Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami wskazanymi w art. 34 projektu. czyli art. 8 pkt 2 – w zakresie art. 18 ust. 4 i 6, oraz art. 8 pkt 3 – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a także art. 8 pkt 4 lit. c oraz lit. d tiret czwarte – które wchodzą w życie z dniem 3 lipca 2019 r. i art. 1 pkt 75 i 90 – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Warto wskazać, że zostały opublikowane także projekty rozporządzeń:

  • w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
  • w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
  • w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym,
  • w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top