Uprawnienia KNF a PRIIPS

Uprawnienia KNF a PRIIPS

Banking, Compliance/AML, MiFID Brak komentarzy do Uprawnienia KNF a PRIIPS

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zmiana sprowadza się w szczególności  do wskazania Komisji Nadzoru Finansowego jako organu odpowiedzialnego za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia 1286/2014 – PRIIPS oraz nakładanie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia PRIIPS.

Komisja zatem ma mieć możliwość zgodnie z projektem:

 • zakazać wprowadzania na rynek danego produktu,
 • nakazać zawieszenie wprowadzania na rynek danego produktu,
 • wskazać osobę odpowiedzialną za naruszenie oraz charakter naruszenia,
 • zakazać przekazywania KID oraz nakazać publikację nowej wersji KID,
 • nałożyć karę pieniężną do wysokości nieprzekraczającej:
  • w przypadku odpowiedzialności osoby prawnej
   • równowartości w złotych kwoty 5 000 000 euro lub 3 % przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych,
   • dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie,
  • przypadku odpowiedzialności osoby fizycznej:
   • równowartości w złotych kwoty 700 000 euro, lub
   • dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie.

Co ciekawe: “W przypadku gdy osoba prawna, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, jest jednostką dominującą albo jednostką zależną jednostki dominującej, która ma obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61), karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, ustala się na podstawie przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń ‒ składki przypisanej brutto, wykazanych w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez organ zarządzający jednostki dominującej“.

Projekt Ustawy: TUTAJ.

Uzasadnienie: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top