Zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.

Zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.

Banking, Hot News, MiFID, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów zajmie się projektem zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (UD 26 – link), który m.in. dotyczy zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy oraz w prowadzenia regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów.

Poniżej uzasadnienie projektu:

I. Zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.
Funkcjonujący obecnie podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy oparty był na założeniu, że rynek pozagiełdowy będzie rynkiem mniej sformalizowanym, wprowadzającym niższe wymogi wobec emitentów ubiegających się o dopuszczenie ich papierów wartościowych do obrotu, przeznaczonym raczej dla małych i średnich spółek mających pewien potencjał wzrostu, ale niespełniających wymogów obowiązujących na rynku giełdowym. W efekcie kolejnych zmian przepisów, faktycznemu zatarciu uległy jednak różnice w zakresie zasad funkcjonowania obu podtypów rynku regulowanego. Obecnie rynek pozagiełdowy, w zakresie praw i obowiązków emitentów, w tym przede wszystkim obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości pre- i post-transakcyjnej czy kategorii podmiotów, które mogą być członkami tych rynków, a także w zakresie transakcji, które mogą być zawierane na tych rynkach, niczym nie różni się od rynku giełdowego, niebędącego rynkiem oficjalnych notowań. Dodatkowym problem związanym z istniejącym podziałem rynku regulowanego jest to, iż termin „rynek pozagiełdowy” może wprowadzać w błąd co do jego charakteru. Wynika to z faktu, iż termin ten nie znajduje odzwierciedlenia w powszechnie funkcjonującej nomenklaturze wynikającej z przepisów europejskich, transponowanych przez państwa członkowskie do krajowych porządków prawnych, a tym samym sprawia błędne wrażenie, że może to być rynek o cechach odpowiadających rynkom OTC (over-the-counter) lub off-exchange trading.

II. Wprowadzenie regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 73) zniosła wymóg rejestrowania w systemie depozytu papierów wartościowych instrumentów pochodnych dopuszczonych do zorganizowanego obrotu. Sprawiło to jednak, iż powstała luka legislacyjna w zakresie rejestrowania instrumentów pochodnych, która utrudnia Komisji Nadzoru Finansowego dostęp do informacji o wszystkich dopuszczonych do obrotu zorganizowanego derywatach oraz o aktywności poszczególnych inwestorów w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi.

III. Zmiana organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 nowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzenie giełdy wymaga zezwolenia, które wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wniosek składany jest za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego, która ocenia wniosek pod względem formalnym (w przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania) a następnie go opiniuje. Dopiero po wykonaniu tych czynności wniosek wraz z opinią przekazywany jest przez Komisję ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych. Rozwiązanie to sprawia, iż co do zasady podwójnie wykonywane są te same czynności a co za tym idzie bezzasadnie wydłużony jest termin rozpoznawania wniosku o zezwolenie na prowadzenie giełdy.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top